Skip Navigation Links

Algemene veiling voorwaarden

1.  De betaling geschiedt uitsluitend bij afhalen aankopen contant en of per pin met een opgeld
     van 29%, zegge negenentwintig procent, inclusief B.T.W., tegelijk met de koopsom ten
     kantore te betalen, in handen en tegen kwitantie van verkoopster in gangbare en wettelijke 
     betaalmiddelen, enige korting of inhouding.
2.  De betaling geschiedt uitsluitend bij toezending per post vooraf per bank/giro te worden
     overgemaakt op Banknr. NL69 RABO 0313 6754 73 U ontvangt een pro-forma nota per email.
     Alle goederen worden gekocht in de toestand, waarin het te verkopende zich op het
     ogenblik van de toewijzing bevindt.

3.  Omschrijvingen in de catalogus en alle inlichtingen, schriftelijk of mondeling gegeven, worden  
     geacht naar beste weten van de zijde van verkoopster gedaan te zijn en kunnen nimmer 
     aanleiding geven tot verhaal op verkoopster en tot onttrekking aan de plichten van de koper
     om de goederen tot zich te nemen en te betalen, zijnde de koper in de gelegenheid zich op de
     kijkdagen te vergewissen omtrent de aard en de toestand van het te verkopen goed en zich op
     de hoogte kan stellen van eventuele gebreken en of beschadigingen welke niet met naam en
     toenaam in de catalogus worden vermeld.
4.  
Onmiddellijk na de toewijzing zijn de verkochte goederen voor rekening en risico van de koper
     en is elke reclame uitgesloten.
 
5.  
De verkoopster heeft het recht bij de toewijzing van elke koop terstond gehele of 
     gedeeltelijke betaling te vorderen; bij weigering wordt zodanige koop onmiddellijk herveild
     en het bod van de nalatige bieder niet weder aangenomen.
6.  
De verkoopster houdt zich het recht voor om het verkochte niet af te geven zonder betaling.
7.  
Ieder wordt geacht voor zichzelf gekocht te hebben en de koper zal zich nimmer op zijn 
     lastgever kunnen beroepen.
8.  
De verkoopster houdt zich het recht voor, kopen niet te gunnen of op te houden en namens 
     kopers of verkopers biedingen uit te brengen.
9.  
Indien de verkochte goederen niet afgehaald zijn binnen de gestelde termijn, zo is de koper 
     door dit feit in gebreke en heeft de verkoopster het recht zonder enige verdere 
     ingebrekestelling de koop als nietig en ontbonden te beschouwen.
10. 
De verkoopster heeft het recht de kopen, welke niet afgehaald zijn, onmiddellijk of later in het 
     openbaar of uit de hand te verkopen, de nalatige koper blijft echter aansprakelijk voor een
     mindere opbrengst en voor de kosten van verkoop, terwijl hij geen aanspraken op meerdere
     opbrengst kan maken.
11.
Indien bij een toewijzing van een koop twee of meerdere personen tegelijk aan het bod zijn
     of moeilijkheden rijzen over de toewijzing of anderszins, bv. over de uitleg van plaatselijke
     gebruiken of bedingen of vergissingen van de afslager beslist hierover de notaris of
     deurwaarder ten overstaande van wie de veiling wordt gehouden en heeft hij in ieder geval
     het recht de koop terstond opnieuw te doen herveilen met dezelfde rechten.
a.   Bij gelijke bieding van zowel schriftelijk/online als de op dat moment aanwezige  
      zaalbieder tijdens de veiling krijgt bij afslag van het geboden kavel de op moment live 
      aanwezige zaalbieder het kavel altijd toegewezen.
12. 
De verkoopster houdt zich het recht voor de volgorde der verkoping te wijzigen en nummers
      bijeen te voegen of te splitsen of nummers te laten uitvallen.
13. 
Alle goederen worden naar beste weten en kunnen geveild, doch zonder enige
      aansprakelijkheid voor de naam of signatuur van de maker of ontwerper aan wie het goed
      wordt toegeschreven.
14. 
De koper zal zich nimmer kunnen beroepen op onbekendheid met de voorwaarde van verkoop
      of met de ter plaatse bestaande gebruiken.
15. 
De goederen dienen uiterlijk een week na de veiling te zijn afgehaald, of anders bepaald in 
      orde van veiling. Gekochte goederen die een week na de veiling niet zijn opgehaald worden 
      voor rekening en kosten van koper in opslag gehouden voor €10,-- per dag per kavelnummer.
16. 
Tenzij uitdrukkelijk voor bepaalde goederen in de catalogus uitgesloten is in afwijking van het 
      bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4 de veilinghouder bereid een geveild voorwerp tegen 
      gelijktijdige restitutie van de in rekening gebrachte koopprijs en veilingkosten terug te 
      nemen, indien de koper binnen een periode van twee weken na de verkoop ten genoegen
      van de veilinghouder bewijst dat het geveilde zulke ernstige verborgen gebreken vertoont
      of de verstrekte omschrijving zo onjuist is, dat indien de gebreken of de juiste omschrijving
      aan de op het ogenblik van toewijzingen bekend waren geweest, hij van de koop zou
      hebben afgezien of slechts tegen een aanmerkelijk lagere prijs gekocht zou hebben.
      De veilinghouder is niet bereid tot terugname indien de omschrijving in de catalogus tijdens
      de veiling werd herroepen en de juiste omschrijving mondeling aan het publiek werd
      medegedeeld. De bereidheid tot terugname vervalt ook als de koper het geveilde niet kan
      teruggeven in dezelfde staat als waarin het zich bij de toewijzing bevond. Echter de eventuele
      verzendkosten zijn en blijven voor rekening van de koper.
16a Aansprakelijkheid verpakken voor verzenden van meerdere items in een kavel is voor koper.
      Verzenden van meerdere items samengevoegd in een kavel zullen wij ten alle tijden
      met zorg in-verpakken bij eventuele beschadigingen en breuk is het veilinghuis hiervoor
     
nooit aansprakkelijk.

17. Staat vermeld omschreven kavels
       NRFB - Nooit uit de verpakking geweest.
       Mint 
 - Perfecte conditie/onbespeeld.
       Near Mint - Bijna perfect.
       Excellent  - Voorzichtig/weinig gebruikt kleine onvolkomenheden.
       Good Plus - Gebruikt met onvolkomenheden, wel compleet en origineel.          
       Good - Gebruikt met opvallende onvolkomenheden wel compleet.
       Fair - Veel slijtage met grote onvolkomenheden.
       Poor - Slechte conditie met veel gebreken, incompleet, repainted + cracks.
       De te veilen kavels proberen wij zo juist mogelijk te omschrijven.
       Veilinghuis Bouwman & Bouwman draagt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.